POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Projekt budżetu gminy Miękinia na 2011 rok

pieniądze fot.: sxc.hu

Projekt budżetu Gminy Miękinia na rok 2011 przewiduje dochody w kwocie 35 263 400,00 zł, a wydatki wyższe od dochodów o 2 848 000,00 zł, czyli 38 111 400,00 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zwrotnymi (pożyczki i kredyty oraz poprzez sprzedaż papierów wartościowych, emisją obligacji), 18% wydatków budżetowych zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym także na wydatki w ramach programowania środków unijnych.

Konstruując budżet na rok 2011 kierowano się dwoma zasadniczymi założeniami – po pierwsze budżet ma być budżetem proinwestycyjnym, a po drugie budżetem oszczędnych wydatków bieżących. Realizując te dwa założenia przeznaczono 6,7 mil zł na inwestycje (co stanowi 18% ogółu wydatków). Przeznaczając znaczące środki finansowe w budżecie na zadania inwestycyjne władze gminy dążą do szybkiej poprawy stanu infrastruktury drogowej, edukacyjnej i sportowej na terenie gminy. W bieżącym roku, po raz pierwszy, wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, której ramy czasowe wykraczają poza rok budżetowy. Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia prognozowaną sytuacją budżetu gminy w okresie nie krótszym niż proponowane przez Radę Gminy do realizacji programy, projekty i zadania (tzw. wieloletnie przedsięwzięcia) oraz podjęte już zobowiązania (np. zaciągnięte kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne).
Ze względu na obszerność sporządzonych projektów i towarzyszących im materiałów (co czyni niemożliwość publikacji ich w tej formie) odsyłamy Państwa do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miękinia www.bip.miekinia.pl (forma publikacji elektronicznej) lub biura rady w UGM w Miękini (publikacja tradycyjna do wglądu), gdzie oprócz przytoczonych kwot znajduje się szereg szczegółowych informacji, co do źródeł pozyskiwanych dochodów oraz kierunków planowanych wydatków na tle budżetu roku 2011 i prognozy w okresie lat 2011-2018.

Gmina Miękinia

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA