POWIAT ŚREDZKI
Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o przetargu

Herb Gminy fot.: UMiG Środa Śląska

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ o g ł a s z a  pierwszy ustny przetarg ograniczony dla rolników wsi Zakrzów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Środa Śląska.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 83 , AM-1 o pow. 0,93 ha  położona we wsi Zakrzów  przeznaczona pod uprawy rolne, uwidoczniona w księdze wieczystej Nr 41181. Nieruchomość położona  w odległości około 300 m od zabudowań przy drodze asfaltowej z dogodnym zjazdem na działkę. Teren płaski, kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
W miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego części obrębu wsi Zakrzów  uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej  w Środzie Śląskiej   dnia 30 września  2008 roku (Dz.Urz.Woj.Dolnośl.z dnia 12.11.2008 roku Nr 293, poz.3241) działka nr 83, AM-1  położona jest na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 11 R.

W/w nieruchomość gruntowa jest  wolna od wszelkich  obciążeń.
Dział III i IV KW nr  41181 wolna od wpisów.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi         16 152,00 zł
Wadium wynosi                                                    3 200,00 zł

Do ceny sprzedaży ww. działki uzyskanej  w drodze przetargu nie  zostanie doliczony podatek VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 , poz.535  ze zm.).

Przetarg  na w/w nieruchomości odbędzie się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  (ratusz) Pl.  Wolności 1, dnia  10 stycznia 2011  roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłata  wadium  do dnia  03 stycznia 2011 roku w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić  na  konto Urzędu  Miejskiego  Środa Śląska  PKO BP Oddział Środa  Śląska  Nr. 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898    lub w  kasie tut.  Urzędu mieszczącej się  na parterze budynku  do  godz.  13:00  (za datę uznaje się datę stempla na  dowodzie  wpłaty).

Osoby zmierzające uczestniczyć w ustnym przetargu ograniczonym  dla rolników wsi Zakrzów powinny przedłożyć dokument z którego wynika, że dana osoba jest rolnikiem wsi Zakrzów.

Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1,00 ha fizycznego lub przeliczeniowego. Potwierdzeniem, że dana osoba jest rolnikiem  należy przedłożyć nakaz płatniczy podatku rolnego za rok 2010 lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Powyższy dokument  wraz z dowodem wpłaconego wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg ograniczony  dla rolników wsi Zakrzów '' do  dnia 03  stycznia 2011 roku  w  Biurze podawczym mieszczącym się na parterze  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. pl. Wolności 5.

Komisja przetargowa w dniu 07 stycznia dokona sprawdzenia w.w dokumentów i wywiesi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym dla rolników wsi Zakrzów, który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 roku.

O wysokości  postąpienia na w/w  nieruchomości decydują uczestnicy  przetargu, z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej  niż 1% ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym  oraz powinni okazać się dowodem wpłaty  wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium  zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia  która w całości musi być wpłacona  na  konto  sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez  Burmistrza  Środy  Śląskiej.
Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega  zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty  równej cenie  nabycia  nieruchomości.  

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  wygrał przetarg, od  zawarcia umowy notarialnej w terminie  ustalonym  przez  Burmistrza Środy  Śląskiej. 

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie po zamknięciu  przetargu  (do 3  dni od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu)  .

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie  do  publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia .

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki  Nieruchomościami, pok. nr. A-6, tel. 71 3960732

UMiG Środa Śląska

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA