POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Ogłoszenie wójta gminy Malczyce

Gmina Malczyce fot.: Google Maps

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MALCZYCE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Malczyce, Rusko i Mazurowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Malczyce uchwały nr X/76/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Malczyce, Rusko i Mazurowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na adres Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce lub na adres e-mail: r.czerwiec@malczyce.wroc.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ocenyoddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Malczyce.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: r.czerwiec@malczyce.wroc.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wnioski powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Malczyce, ul.  Traugutta 15, 55-320 Malczyce. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.malczyce.wroc.pl/klauzula-informacyjna/ 

Wójt Gminy Malczyce

ogłoszenie płatne

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA