POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Przetarg na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i usługową

Zdjęcie ilustracyjne fot.: mpr

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, powiat średzki, woj. dolnośląskie ogłasza drugi, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, powiat średzki, woj. dolnośląskie ogłasza drugi, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini , położonej w miejscowości Miękinia, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i usługową .

 1. Oznaczenie nieruchomości: kompleks składający się z niezbudowanych działek o numerach ewidencyjnych: nr 541/32, 541/33, 541/34, 541/35, 541/36,541/37, 541/39, obręb Miękinia , AM-3, o ogólnej powierzchni 7,2903 ha, ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej pod numerem KW WR1S/00017235/5.

  W skład kompleksu nieruchomości wchodzą działki :
 • Dz.nr 541/32 o powierzchni - 1,1824 ha - sklasyfikowana jako: N- 1,1824 ha,
 • Dz.nr 541/33 o powierzchni – 0,8522 ha – sklasyfikowana jako: Lz-0,2338 ha , N-0,5854 ha,
 • Dz.nr 541/34 o powierzchni – 0,8188 ha – sklasyfikowana jako: Lz-0,1805ha, N-0,6383 ha,
 • Dz.nr 541/35 o powierzchni – 0,8802 ha – sklasyfikowana jako: N-0,8802 ha,
 • Dz.nr 541/36 o powierzchni – 1.1039 ha – sklasyfikowana jako: RV- 0,0084 ha, N-1,0955 ha,
 • Dz.nr 541/37 o powierzchni – 0,4958 ha – sklasyfikowana jako: RV-0,1071 ha, N- 0,3887 ha,
 • Dz.nr 541/39 o powierzchni – 1,9570 ha – sklasyfikowana jako: N-1,9570 ha.
 1. Opis nieruchomości: działki nr 541/32, 541/33, 541/34, 541/35, 541/36,541/37, 541/39, obręb Miękinia , tworzą jeden kompleks gruntów inwestycyjnych i położone są na terenie parku przemysłowego, w sąsiedztwie nowo powstającej zabudowy przemysłowej i gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod przemysł. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, sieć wodociągową, teletechniczną, energetyczną – które znajdują się w wewnętrznej drodze dojazdowej. Dojazd do nieruchomości odbywać się drogą wewnętrzną dz.541/38, 541/28, 541/40, obręb Miękinia, która dochodzi bezpośrednio do ulicy Wrocławskiej w Miękini (dawna droga powiatowa 2052) wpiętej do drogi wojewódzkiej ( obwodnica Miękini) i dalej do drogi krajowej nr 94. Gmina Miękinia wykonała wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym.
 1. Przeznaczenie w planie miejscowym: W planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Miękinia XV/133/15z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016r. poz. 108), powyższy teren oznaczony jest na rysunku planu symbolami: U/P , w części ZI, NU, dlaktórego obowiązuje przeznaczenie: 1) podstawowe: zabudowa produkcyjna, bazy, składy, magazyny; 2) uzupełniające: a) zabudowa usługowa, b) drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, d) tereny gospodarowania odpadami, e) baza transportowa, f) administracja e) infrastruktura techniczna - istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne, - sieci dystrybucyjne, - urządzenia uzbrojenia technicznego, e) centrum edukacji ekologicznej, f) urządzenia fotowoltaiczne, w tym wytwarzające energię
  o mocy przekraczającej 100 kW.

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze geodezyjnym Miękinia „część B” w gminie Miękinia - obejmującego między innymi działki nr 541/34 i 534/35 – nastąpi zmiana przeznaczenia tych działek (NU) - tereny gospodarowania odpadami na tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej (U/P).

 1. Wywoławcza cena nieruchomości: 1.656.880,00zł

(słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

 1. Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów (obecnie stawka VAT wynosi 23 % ).
 1. Wadium do przetargu wynosi: 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy i 00/100).

Przetarg na ww. sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, w sali konferencyjnejnr 312.

Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji:

 • oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
 • dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć notarialne pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość,
 • w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, gdy nieruchomość ma zostać nabyta do majątku wspólnego małżonków konieczne jest przedłożenie przed przetargiem pisemnej zgody drugiego współmałżonka na nabycie nieruchomości potwierdzonej notarialnie,
 • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego i wyniku przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do zakończenia zabudowy zgodnie z przeznaczeniem podstawowym w terminie 3 lat od daty nabycia. W przypadku niedotrzymania ww. terminu, niezależnie od odpowiedzialności za niedotrzymanie tego terminu, nabywca zobowiązuje się zapłacić po uprzednim wezwaniu z 30 dniowym terminem Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini kwotę w wysokości odpowiadającej 50% ceny brutto nabywanej nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji, nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminu realizacji inwestycji i zapłaty kwoty określonej powyżej na nowego nabywcę. Brak powyższego przejęcia zobowiązania skutkować będzie dochodzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini roszczeń finansowych od pierwotnego nabywcy, a nabywca przyjmuje to do wiadomości.

W zakresie obowiązku zapłaty powyższej kwoty Nabywca Nieruchomości w akcie notarialnym umowy sprzedaży podda się egzekucji z art.777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Wadium należy wnosić w pieniądzu, dokonując wpłaty na rachunek Gminy Miękinia: BS w Środzie Śląskiej, nr konta: 85 9589 0003 0260 0231 2000 0010. Termin wniesienia wadium upływa dnia 06 grudnia 2019 r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej (z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę).

O terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Oferent będący cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2278), zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Szczegółowe informacje o działkach, w szczególności dotyczące zagospodarowania terenu można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18 lub pod numerem telefonu 71 31 78 162, a także na stronie https://miekinia.e-geoportal.pl .

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini ( I piętro), opublikowanie na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini : www.miekinia-zuk.pl orazogłoszenie w prasie.

ogłoszenie płatne

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA