POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Ogłoszono nabór na dyrektorka powstającego żłobka

Żłobek w Kostomłotach fot.: mpr

W Kostomłotach budowany jest żłobek publiczny Wesołe Skrzaty. Dziś ogłoszono nabór na stanowisko szefa placówki.

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza otwarty konkurs dla kandydatów chcących podjąć pracę w Gminnym Żłobku w Kostomłotach na stanowisko Dyrektora.

I. Nazwa i adres jednostki: 

Żłobek Gminny "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach, ul. Wrocławska 10a 55-311 Kostomłoty.

II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:
Dyrektor Gminnego Żłobka "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach.
Wymiar czasu pracy: pełen etat.

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
1) Obywatelstwo polskie;
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo);
5) Kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
6) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
7) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
8) Kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
9) Kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem;
10) Kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych;
2) Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
3) Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
4) Komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
5) Gotowość do samodoskonalenia, kreatywność, wysoka kultura osobista;
6) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

V. Zakres zasadniczych obowiązków wykonywanych na stanowisku:
1) Kierowanie, planowanie, organizowanie oraz kontrola nad działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka;
2) Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
3) Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
4) Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
5) Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji;
6) Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie;
7) Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości;
8) Ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki;
9) Praca z dziećmi w charakterze opiekuna;
10) Budowa pozytywnego wizerunku żłobka i doskonalenie standardów opieki w żłobku;
11) Realizacja innych czynności wynikających z zadań obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym.

VI. Warunki pracy:
1) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (średnio 40 godzin tygodniowo), przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia - 01 stycznia 2020 r.;
2) Miejsce pracy: Gminny Żłobek "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach;
3) Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz do dnia 31 stycznia 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu: "Wesołe Skrzaty"- pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty.

VII. Wymagane dokumenty:
1) Podpisany przez kandydata list motywacyjny;
2) Podpisany przez kandydata życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju żłobka;
4) Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
5) Podpisane przez Kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;
6) Podpisane przez Kandydata oświadczenia o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Rejestru o niefigurowaniu w w/w bazie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;
7) Podpisane przez Kandydata oświadczenia, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
8) Podpisane przez Kandydata oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
9) Podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
10) Poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
11) Podpisane przez Kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Kostomłoty danych osobowych Kandydata w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu Kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach", należy składać osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2 lub przesłać na wskazany adres: Urząd Gminy Kostomłoty, ul. Ślęźna 2, 55-311 Kostomłoty, do dnia 03 grudnia 2019 roku, do godziny 15:30.
2) Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
3) Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
4) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Informacje dodatkowe:
1) Wnioski zostaną rozpatrzone przez powołaną przez Wójta Gminy Kostomłoty Komisję Konkursowa w terminie 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert;
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału Kandydatów; II etap - rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów Kandydaci
zostaną poinformowani indywidualnie.
3) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1282).
4) Informacje o wynikach naboru będą umieszczane na stronie BIP Urzędu Gminy Kostomłoty.
5) Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kostomłoty z siedzibą: ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty,.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować, email: biuro@rodostar.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na Dyrektora Gminnego Żłobka „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach.
W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Archiwizacja będzie dokonywana na podstawie:
§przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych.
§zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach kandydata wyłonionego w drodze postępowania konkursowego, nie dłużej
jednak niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia konkursu. Pani/Pana dokumentacja może być odebrana osobiście. Po ww. terminie zostanie komisyjnie zniszczona.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

mpr

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA