POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów

Powiat Ząbkowicki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów

OGŁOSZENIODAWCA: Urząd Gminy w Ciepłowodach
CZAS TRWANIA: 2018-05-25 do 2018-06-18

KOMUNIKAT o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Ciepłowody zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Ciepłowody uchwały:

nr 193/XLIII/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. 2017 poz. 1405) Wójt Gminy Ciepłowody zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące w/w prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@cieplowody.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. 

Wójt Gminy Ciepłowody

Urząd Gminy w Ciepłowodach

REKLAMA


REKLAMA