POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-07-09 do 2018-09-28

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o pow. 0,1055 ha, (KW- SW1Z/00062420/3).

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:

-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00062420/3

- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie:Zgodnie z uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404) obowązują następujące ustalenia dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka nr 21/2, AM-13, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie:

Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A 9.1 MU1

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1- tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej.

„§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:

1) MU1– podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu”.

Dodatkowe informacje:

- SK1- Strefa ochrony konserwatorskiej; SAO- Stefa obserwacji archeologicznej. Ustalenia uwarunkowań na podstawie przepisów odrębnych SAO; Mury obronne.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.)

- Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 21/2 ( Bi) o pow. 0,1055 ha. Teren działki ogrodzony ogrodzeniem trwałym, zagospodarowany. Na działce znajduje się budynek biurowy oraz budynek garażowy. Dodatkowo na działce znajdują się drewniane komórki (nieujęte na mapie). Na terenie działki znajduje się pojedynczy drzewostan. Działka na części zakrzaczona i zadrzewiona. Urządzenia infrastruktury technicznej (energia , wodociągi, kanalizacja) znajdują się na terenie przedmiotowej nieruchomości. Przez działkę przebiegają podziemna sieć telekomunikacyjna wraz z kilkoma studzienkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej ul. Proletariatczyków .

W/w budynek biurowy w zabudowie wolnostojącej, czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej około 1935 r. Budynek II piętrowy z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Dane techniczno- użytkowe budynku: pow. użytk.bez piwnic: 691,42 m2, pow. użytk. piwnic: 160,03 m2, kubatura: 4360 m3, pow. zabudowy.bud. biurowego: 282m2. Pow. zabudowy bud.. garażowego: 68 m2, pow.użytk.bud. .garażowego: 50,45m2. (Przedmiotowa nieruchomość jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich).

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 550.000,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w użyczeniu Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 27.06.2018 r., który zakończył wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 55.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 21 września 2018 r.

6) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 

 

Ząbkowice Śląskie, dnia 04.07.2018 r

Zarząd Powiatu

 

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA