POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-08-23 do 2018-10-05

Starosta Ząbkowicki ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa

  

1) Dane dotyczące nieruchomości:

- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6 jako działka nr 3/3 (Bp) o powierzchni 0,0746 ha, (KW- SW1Z/00047334/2). (Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz.. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r, poz. 404 )/ przedmiotowa działka nr 3/3, AM-6, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu: C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %); 03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%)

§ 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

§ 49.1.01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 1.120,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych plus podatek VAT 23%)

2) Przetarg odbędzie się dnia 04 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 110,-zł (słownie: sto dziesięć złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na kontoStarostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 28 września 2018 r.

4) Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 21.12.2017 r., 14.03.2018 r., 15.05.2018 r., 18.07.2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej, - w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej– posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa,dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

7) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

8) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 

 

Ząbkowice Śląskie, dnia 21.08.2018 r.

 Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA