POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lasek

Powiat Średzki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lasek

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Udanin
CZAS TRWANIA: 2019-04-12 do 2019-05-15

Wójt Gminy Udanin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek.

Udanin, dnia 12.04.2019 r.

Wójt Gminy Udanin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lasek.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana – działki budowlane o w obrębie Lasek gm. Udanin

Działki mają kształt zwarty, regularny, prostokątny a ich teren jest płaski, dotychczas użytkowany rolniczo. Działki nieuzbrojone z dostępem do sieci wodociągowej w drodze dojazdowej. 

Dla opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00012038/6.

Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy do dnia 15 września 2019 r.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin określona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, symbol II.MN/5.

Działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych „OW” tożsamej z obszarem ujętym w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych w strefie ochrony krajobrazu kulturowego „K”, na części nieruchomości zaznaczono obszar zieleni ruralistycznej. 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych, gr 00. odrębnie dla każdej działki.

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 10.05.2019 r. w kasie urzędu lub na konto urzędu w BS Udanin nr 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

3. W przypadku odstąpienia od przetargu lub nie udzielenia wymaganego postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczejz zaokrągleniem w górędopełnych dziesiątek złotych)wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Udanin. Wysokość postąpienia komisja przetargowa uzgodni z uczestnikami przetargu przed rozpoczęciem licytacji.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium będzie wypłacone po zamknięciu przetargu. 

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15.05.2019 r. o godz. 10 30w siedzibie urzędu, pok. Nr 14 na I piętrze (sala narad). 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę

  • działka nr 108/1 o powierzchni ewidencyjnej 1000 m2 , wartość oszacowania 37 450,00 PLN
  • działka nr 108/2 o powierzchni ewidencyjnej 1000 m2 , wartość oszacowania 37 450,00 PLN
  • działka nr 108/3 o powierzchni ewidencyjnej 1000 m2 , wartość oszacowania 37 450,00 PLN
  • działka nr 108/4 o powierzchni ewidencyjnej 1000 m2 , wartość oszacowania 37 450,00 PLN
  • działka nr 108/5 o powierzchni ewidencyjnej 1012 m2 , wartość oszacowania 34 900,00 PLN

Do ceny sprzedaży będzie doliczony podatek VAT według stawki 23%.

5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu :

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości o ile nie bierze udziału w przetargu osobiście.

3) oryginał wpłaty wadium

4) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, za cenę ustaloną w przetargu.

7. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości obciążają w całości kupującego.

9. Wójt Gminy Udanin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z powodu zaistnienia istotnej przyczyny. Wszelkich informacji w sprawie w/w nieruchomości udziela insp. d.s gospodarki gruntami, pok. Nr 10. tel. 076 744 2887, e-mail : leslaw.wasylow@udanin.pl. 

Wójt Gminy Udanin

Wojciech Płaziuk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
http://www.udanin.pl/asp/pliki/0/przetarg_lasek_dzialki_19.doc

Gmina Udanin

REKLAMA


REKLAMA