POWIAT ŚREDZKI
EMka.news

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lusinie

Powiat Średzki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lusinie

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Udanin
CZAS TRWANIA: 2019-04-18 do 2019-05-15

Wójt Gminy Udanin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Lusinie.

Udanin, dnia 18.04.2019 r.

Wójt Gminy Udanin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi w Lusinie.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi. Budynki przedwojenne w zabudowie półzwartej, częściowo podpiwniczone z dachem o konstrukcji drewnianej, krytym dachówką. Stan techniczny budynków na poziomie niskim.

Nieruchomość zawarta jest w granicach działki nr 244/1, AM-2 o powierzchni ewidencyjnej 0,17 ha w obrębie Lusina gm. Udanin.

Przetarg dotyczy sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej, której 2/5 części stanowi własność Gminy Udanin, w tym pomieszczenia byłego młyna i byłego biura zarządcy młyna bez zamontowanych maszyn i urządzeń w części gospodarczej budynku.

Dla nieruchomości w granicach działki nr 244/1 w Lusinie Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/00008752/6.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin , działka określona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, symbolMN/7.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 5000,00 zł, słownie : pięć tysięcy złotych, gr 00.

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 10.05.2019 r.w kasie urzędu lub na konto urzędu w BS Udanin, nr 03 9589 0003 0390 0619 2000 0030.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

3.W przypadku odstąpienia od przetargu lub nie udzielenia wymaganego postąpienia (nie mniej niż 1% ceny wywoławczejz zaokrągleniem w górędopełnych dziesiątek złotych)wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Udanin. Wysokość postąpienia komisja przetargowa uzgodni z uczestnikami przetargu przed rozpoczęciem licytacji.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium będzie wypłacone po zamknięciu przetargu,

4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie urzędu, pok. Nr 14 na I piętrze (sala narad).

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę - 65 920,00 zł

słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych gr 00.

zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.(wycena rzeczoznawcy).

5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

6. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu :

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości o ile nie bierze udziału w przetargu osobiście.

3) oryginał wpłaty wadium

4) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, za cenę ustaloną w przetargu.

7. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości obciążają w całości nabywcę .

9. Wójt Gminy Udanin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z powodu zaistnienia istotnej przyczyny. Wszelkich informacji w sprawie w/w nieruchomości udziela insp. d/s gospodarki gruntami, pok. Nr 10. tel. 076 744 2887, e-mail : leslaw.wasylow@udanin.pl.

 Wójt Gminy Udanin

 Wojciech Płaziuk

Ogłoszenie o przetargu: 
http://www.udanin.pl/asp/pliki/0/przetarg_lusina_mlyn_19.doc

Gmina Udanin

REKLAMA


REKLAMA